פרמיה

דמי הביטוח שמשלם המבוטח למבטח עבור פוליסת הביטוח.