מבטח

המבטח הוא הגוף, החברה או הסוכנות שקיבל על עצמו לפצות מבוטח במקרה של נזק או מקרים שונים המצוינים בחוזה שנחתם בין המבוטח למבטח.