חוק חוזה ביטוח

על פי חוק זה, חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח למבוטח, המחייב את המבטח, בתמורה לדמי ביטוח, לשלם תגמולי ביטוח למוטב במקרה הצורך. על החוזה בין הצדדים להיות חתום על ידי שני הצדדים ולכלול פירוט של הזכויות והחובות של כל צד.