המבוטח

המבוטח הוא האדם או הרכוש שעליו משולם לחברת הביטוח תשלום מראש, בתמורה לקבלה של שירותים שונים, כיסויים ופיצויים במקרה של נזקים ותנאים המוגדרים בהסכם שנחתם בין המבוטח למבטח.