ביטוח משנה

פיזור סיכוני הביטוח בין מבטחים שונים. הסכם ביטוחי המאפשר להעביר חלק מסיכוני הביטוח של החברה המבטחת לחברה אחרת נוספת, תמורת חלק מהפרמיה.