תגמולי ביטוח

הסכומים שנקבעו בפוליסת הביטוח שאותם תשלם חברת הביטוח למבוטח במקרה של אירוע ביטוחי.