קימום

קימום או השבה לקדמות, נוגע למקרה בו נגרם נזק לרכבו של המבוטח והוא קיבל כסף מחברת הביטוח, וכעת עליו להשיב לקדמותם את סכומי הביטוח עבור הכיסויים שהופעלו, על מנת שלא להיגרר למצב של ביטוח חסר.