ערך פדיון

סכום הכסף שיכול לקבל המבוטח במקרה של ביטול הפוליסה או הפסקתה לפני מועד הסיום.