מקרה ביטוח

מקרה בו זכאי המבוטח לקבל פיצוי מחברת הביטוח, על פי התנאים שנקבעו בפוליסה.