חוק הפיקוח על עסקי ביטוח

חוק שנועד לפקח על עסקי הביטוח בישראל ולוודא כי כל העוסק בביטוח הוא רק מי שברשותו הרישיון המתאים והוא עומד בתנאים הנדרשים לכך, כפי שנקבעו על ידי שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת. החוק מפרט מי רשאי להיות סוכן ביטוח ולעסוק בביטוח ומה רשאי שר האוצר לעשות (למשל, להגביל את תוקף רישיונו של עוסק בביטוח, לבטל רישיון או לסרב לתת רישיון ועוד).