זיקת הביטוח

זיקת הביטוח היא התנאי, הקשר או האינטרס שיש להצדקת קיומו של חוזה ביטוח בין המבוטח לבין רכוש כלשהו.