השתתפות עצמית

הסכום אותו יצטרך המבוטח לשלם מכיסו במקרים שונים, כפי שנקבע בפוליסת הביטוח. סכום ההשתתפות העצמית הוא, לרוב, סכום קטן יחסית מהעלות הכללית של הנזק שנגרם על ידי המבוטח לצד שלישי, או כאשר יש ירידת ערך של רכבו של המבטח או כשנגרם נזק לרכבו של המבוטח. הקטנת סכום ההשתתפות העצמית עשויה לייקר את מחירו של הביטוח.