הפוליסה

מסמך המהווה חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח ובו זכויותיו וחובותיו של המבוטח ושל חברת הביטוח, השירותים המגיעים לו, הפיצויים שיוכל לקבל ובאילו מקרים ותנאים.