בונוס מאלוס

הנחה במקרה של היעדר תביעות במעמד חידוש הביטוח. מיועד למבוטחים שלא הגישו תביעה לחברת הביטוח בזמן תקופת הביטוח. הגובה לו זכאי המבוטח יגדל מדי שנה על פי תנאי הפוליסה עד למקסימום האפשרי. במקביל, אם מבוטח תבע את חברץ ביטוח הרכב שלו - ההנחה של בונוס מאלוס תקטן או תתבטל והפרמיה תתייקר.