תנאי שימוש- בסטי פרייס בע"מ [עודכן לאחרונה: 27/3/2023]

1. כללי:

ברוך הבא לבסטי פרייס בע"מ ("בסטי"). בסטי מפעילה אתר אינטרנט לחיפוש הצעות ביטוחיות ופיננסיות ממגוון מציעים המוצגים באתר ולהשוואת מחירי מוצרים ו/או שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים (ביחד, "המוצרים") וקישורים לספקי מוצרים ו/או שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים (לרבות סוכנויות ביטוח וחברות ביטוח) המציעים מוצרים ו/או שירותים כאמור ("האתר", "השירותים" ו-"הספקים" או "המוכרים", בהתאמה).

בסטי איננה מתחייבת כי באתר ישולבו ו/או יוצגו מחיריהם של כל הספקים הפועלים בשוק בכל עת.

בסטי ממליצה לך לנהוג כצרכן נבון וזהיר ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולת רכישה של כל מוצר מספק, לעיין בזהירות ובקפידה בכל המידע והתנאים שמציג הספק באתר או בכל מסמך ומידע המלווה את הרכישה.

השימוש באתר כפוף להוראות תנאי שימוש אלה המהווים הסכם מחייב בינך לבין בסטי, ולהוראות הדין. השימוש באתר מותנה באישור תנאי שימוש אלה ומהווה את הסכמתך אליהם, לכן כדאי לך לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים הניתנים בו.

ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים, אשר יופיעו באתר ו/או יימסרו למשתמש בסמוך לשירות הרלוונטי אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה.

בסטי רשאית לשנות תנאי שימוש אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי. הנוסח המעודכן יפורסם באתר ויכנס לתוקף מיד עם הצגתו. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר לאחר הצגת תנאי השימוש המעודכנים מהווה את הסכמתך אליהם.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד והם חלים על שני המינים.

החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

2. הגבלת אחריות בסטי:

2.1. האתר הינו פלטפורמת חיפוש המתעדכנת באופן שוטף מול מערכות חיצוניות וניזונה מנתוני הספקים המוצגים באתר. בסטי אינה מהווה סוכנות ביטוח ו/או חברת ביטוח ו/או גוף פיננסי ואינה מפיצה, משווקת או מוכרת מוצרים ו/או שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים. בסטי מקשרת בין המשתמשים באתר לבין הספקים המשווקים ו/או מוכרים את המוצרים המוצגים באתר.

2.2. בסטי מציגה מידע בנוגע לספקים ולמוצרים. המכירה הסופית לרבות המחיר הסופי וכן האחריות על העסקה הינן של המוכר, כמו גם המוצרים המוצגים באתר והאחריות הניתנת להם, אלא אם נאמר אחרת במפורש.

2.3. האתר אינו אתר מכירות, אלא אתר להשוואת מחירים, ובסטי לא תיחשב כמוכר המוצרים. בסטי אינה בעלת המוצרים או נושאת באחריות כלשהי לגביהם.

2.4. המידע המוצג באתר מתקבל מהספקים ומוצג למשתמש כפי שהתקבל (AS IS).

2.5. המידע המתקבל מאת הספקים אינו באחריות ו/או בשליטת בסטי. לפיכך, בסטי לא תהיה אחראית כלפיך בשום צורה, לגבי נכונות, עדכניות ומהימנות המידע המוצג באתר.

2.6. המשתמש באתר בסטי נותן את הסכמתו לכך שהפרטים אותם הוא הזין יועברו במלואם לסוכן הביטוח/ חברת הביטוח לקבלת הצעת ביטוח בטלפון או באמצעים דיגיטליים חוזרים.

2.7. במקרים בהם המציע לא יהיה זמין לקבל מבסטי את  המידע על פרטי המשתמש וההצעה אליה הוא נחשף באתר, בסטי תהיה רשאית להעביר אותו לגורם אחד אחר שזמין לכך.

2.8. בסטי לא תהא אחראית לכל פעולה שתוליד קשר בינך לבין ספק, אף אם פנית לאתר הספק באמצעות קישור מהאתר או נוצר בינך לבין הספק קשר באופן אחר בעקבות או בקשר עם השימוש שלך באתר. בהמשך לכך מובהר, כי במקרה שתבחר לרכוש באופן מקוון מוצר/ים מכל ספק שהוא בעקבות שימושך באתר, הספק בלבד יהא אחראי גם על תהליך הרכישה המקוון האמור ותנאי השימוש והצהרת הפרטיות של בסטי לא יחולו עליו. כן מובהר כי כל מידע שתמסור בתהליך הרכישה המקוון מהספק כאמור יישמר אך ורק אצל הספק.

2.9. בסטי לא תהא אחראית לטיב ואיכות המוצרים שמציע ספק. טיב העסקה והעמידה בתנאי העסקה הן באחריות הספק בלבד וביחסים שבינך לבין הספק בלבד.

2.10. המידע באתר מוצג בתום לב לתועלת המשתמשים באתר ואין בהצגתו משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ו/או ייעוץ ביחס למוצר או לספק ו/או למוצרים המוצעים על ידי המוכר.

2.11. בסטי לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם לך עקב שימוש או הסתמכות על מידע, שמופיע באתר.

2.12. המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להיוועצות עם הספק ו/או אנשי מקצוע ולביצוע כל הבדיקות הנדרשות על ידך.

2.13. מנוע החיפוש של האתר מאפשר למשתמשים באתר למצוא מידע אודות ספקים או מוצרים שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן: "מידע פוגע"). הואיל ואין ביכולתה של בסטי לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר; לפיכך, לא תהא בסטי כמפעיל האתר אחראי לחשיפת המשתמש למידע הפוגע.

2.14. בסטי אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לדף פעיל. בסטי רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של בסטי.

2.15. הואיל ובסטי אינה מייצרת מידע, אלא מציגה ומשווה מידע שמוצג ומופץ על ידי ספקים, אין לראות בבסטי כמסייעת להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין. בסטי תסיר מידע מהאתר, שמהווה הפרת דין, סמוך לאחר המועד בו ייוודע לבסטי דבר ההפרה או הגבלה חוקית מפורשת אחרת.

2.16. בסטי אינה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה טכנית או ליקוי או כשל בפעולת האתר, לרבות עיכוב בשימוש ואי יכולת להשתמש באתר (להלן: "הפרעה"). עם זאת, בסטי תיעשה כל מאמץ על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

3. השימוש באתר:

3.2.  השימוש באתר מותר לצורך גישה לתכנים הקשורים אליך בלבד, ולמטרות שאינן מסחריות. האתר ו/או התכנים בה אינם מוענקים לך, אלא ניתן לך רישיון השימוש בהם בלבד, למטרות אישיות. הרישיון אינו בלעדי וניתן לביטול בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של בסטי.

3.3. השימוש בשירותים הוא אישי ואינו ניתן להעברה. אינך רשאי להסב ו/או להמחות או לשעבד את זכויותיך בהתאם לתנאי שימוש אלה ללא הסכמתה של בסטי מראש ובכתב. בסטי רשאית להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה בכל עת וללא חובת מתן הודעה מראש.

3.4. במסגרת השימוש באתר, תתבקש למסור פרטים אישיים כמפורט בהצהרת הפרטיות https://bestie.co.il/privacy-policy/. הפרטים והנתונים שנמסרו באתר צפויים להישמר, כולם או חלקם, במאגר מידע של בסטי אצלה או אצל מי מטעמה ולשמש את בסטי, בהתאם לדין, לתנאי השימוש ולהצהרת הפרטיות. עלייך למסור פרטים נכונים ומדויקים. יובהר כי המשתמש אינו מחוייב למסור את הפרטים והמידע האישי על-פי חוק ומסירתם תלויה בהסכמתו וברצונו החופשי בלבד. ללא מסירת הפרטים, לא תוכל להתקדם ולקבל מידע באתר, כי שירותי האתר מבוססים על המידע שתזין. אם לא יימסרו הפרטים הדרושים, בסטי עשויה למחוק את רישומך לאתר ו/או למנוע את שימושך בשירותים. בסטי אינה אחראית לתוצאות מסירת פרטים לא נכונים על ידך, שעשויים לפגוע בהתאמת המידע שיוצג או המוצרים לצרכיך או בשירותים שינתנו לך.

3.5. השימוש באתר מותר למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש בשירותים ללא אישור כאמור. אם השתמשת בשירותים בניגוד לאמור לעיל, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

3.6. אתה מתחייב כי:

3.6.1. תעשה שימוש באתר בהתאם לכל דין ולא תבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או סיוע בפעולות כאלה.

3.6.2. לא תעשה כל פעולה המכוונת או עלולה לפגוע באתר, בשירותים, בבסטי, בספקים או במשתמשים אחרים באתר, לרבות: הפצת דואר זבל, פרסומות, או דואר שיווקי אחר שלא על פי דין, החדרת או הפעלת וירוסים, סוסים טרויאנים, נוזקות ו/או רוגלות; הפרעה לפעולת שרתים ו/או אתרים.

3.6.3. לא תספק מידע של צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת למתן המידע ולתנאי השימוש והצהרת הפרטיות. במידה והשימוש בשירותים נעשה בשם כל צד שלישי או ישות משפטית, אתה מתחייב בזאת כי הנך נציג מורשה של תאגיד ו/או בעל כל האישורים הדרושים והאסמכתאות הנדרשות על מנת לפעול בשם הצד השלישי, וכי הצד השלישי הסכים להיות כפוף לתנאים אלו. כל שימוש בפרטיו של צד שלישי יהיה באחריותך בלבד.

3.7. הנך מתחייב ליצור באופן מיידי קשר עם בסטי ולהודיע על כל גילוי ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או כל עדכון למידע שנמסר על ידך.

3.8. בסטי תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשהות ו/או לבטל את השירותים ו/או להגביל או לא לאפשר לך את השימוש באתר, באופן מלא או חלקי וכן לעכב ביצוע פעולות, עם או בלי הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא ובפרט בהתרחש אחד או יותר מהאירועים הבאים:

3.8.1. אם הופרו תנאי שימוש אלו ו/או אתה עושה שימוש לרעה כלשהוא באתר.

3.8.2.  אם בסטי תהיה סבורה כי השימוש המבוצע על ידך עלול ליצור לה ו/או למשתמש אחר ו/או לצד שלישי כלשהוא אחריות משפטית או לגרום לה לכל נזק ו/או הפסד כספי או חסרון כיס כלשהוא.

3.8.3. אם עלה חשש סביר אצל בסטי כי השימוש בשירותים עולה כדי עבירה או פעולה בלתי חוקית אחרת או הינו בניגוד להוראות הדין.

3.8.4. אם השימוש באתר עלול לדעת בסטי להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכות לפרטיות או כל זכות אחרת או אם אתה מעלה לאתר תכנים פוגעניים.

3.8.5. אם השימוש שלך באתר גורם לדעת בסטי להחדרת וירוס, סוס טרויאני, קוד זדוני או תוכנה אחרת העלולה לחבל בפעולת האתר.

4. תוכן המתפרסם באתר:

4.1. בסטי פועלת לשמירה על עדכניות ונכונות המידע באתר, אך מדובר במידע המתקבל מצדדים שלישיים בצורה תמציתית, באופן המתאים לאתר. המידע עלול להיות לא מדויק עקב פערי זמן לעדכון, תקלות מחשב וטעויות אנוש. בסטי רשאית להסיר מידע או לעדכן מידע באתר בכל עת, לפי שיקול דעתה.

4.2. יתכן שתוכל לגשת לתכנים של צדדים שלישיים. תכנים אלה מסופקים ישירות על-ידי אותם צדדים שלישיים, הם אינם באחריות בסטי, גם אם היא תספק אליהם קישוריות(hyperlinks) . בסטי רשאית לשנות קישוריות זו על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם לא נאמר אחרת, קישורית אל אתר מסוים וממנו אינה מהווה הבעת תמיכה או מתן חסות על-ידי בסטי לגבי אותו אתר. אם תנאים ומחירים שמופיעים באתר לגבי תכנים של צדדים שלישיים אינם ברורים דיים, עלייך לפנות לספק הרלוונטי. בכל מקרה של סתירה בין מידע שיוצג באתר לבין מידע שתקבל לאחר מכן מהספק ישירות, יהיה המידע שקיבלת מהספק לצורך התקשרות בעסקה עימו המחייב ובסטי לא תהיה אחראית לכל פער או סתירה בין המידע באתר למידע שתקבל ישירות או בשלב מאוחר יותר מהספק.

4.3. אין באופן או בסדר הצגת המידע באתר כדי להוות ייעוץ או חיווי דעה של בסטי ביחס לטיב המוצרים או בנוגע למוצרים. אין בתוכן המתפרסם באתר כדי להוות ייעוץ, המלצה או התחייבות מטעם בסטי לביצוע עסקה או פעולה כלשהיא, אלא אם צויין במפורש אחרת. לפני החלטה על רכישת מוצר ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, בסטי ממליצה לך להתייעץ  עם יועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי על מנת לקבל ייעוץ אישי המותאם לך, אם וככל שנדרש.

5. רוחני:

5.1. האתר מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים, אמנות בינלאומיות לעניין זכויות יוצרים וכן על ידי אמנות וחוקים אחרים המגנים על זכויות הקניין הרוחני. כל שימוש באתר שלא הותר במפורש – אסור בהחלט.

5.2. האתר, התכנים וסימני המסחר בו הם קניינה הרוחני של בסטי ו/או הספקים ו/או מי מטעמם. אין לעשות בהם כל שימוש אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים אלה. כל הזכויות (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר) בתכנים או בשירותים, כולל טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ("החומר המוגן"), הן רכושה של בסטי ו/או של הספקים. זכויות אשר אינן מוקנות בזאת במפורש שמורות לבסטי.

5.3. אתה רשאי להשתמש שימוש הוגן בחומר המוגן בכפוף לכללים הקבועים בדין.

5.4. אין לעשות בחומר המוגן כל סילוף ו/או פגימה ו/או שינוי אחר ו/או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכות היוצרים בו.

5.5. חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה ו/או תרגום של האתר ושל השירותים, לרבות אך לא רק נתונים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, למטרות מסחריות, אלא בהתאם לתנאי שימוש אלה.

5.6. אין להסיר סימני זכויות יוצרים מעל גבי, או בתוך האתר, או לשנותם. אין להפיץ (בין בתמורה ובין שלא בתמורה) עותקים מהאתר לצד שלישי כלשהו. חל איסור מוחלט לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, הידור חוזר (de-compilation) ופירוק (disassembly). אין להשכיר, להחכיר או להשאיל את האתר או תכניו. אין לעקוף אמצעי הגנה; אין לגשת לממשקי API כדי לאפשר גישה לשירותים שלא באמצעות האתר.

5.7. חל איסור על שימוש בשירותים באופן החורג מהתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של בסטי, ובלבד ששימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה לך. מובהר כי אי נקיטת פעולה על ידי בסטי לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.

5.8. בסטי מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו באתר.

6. הצהרת פרטיות:

6.1. אנו מכבדים את פרטיותך, ונוהגים במידע בהתאם להוראות הדין ובכלל זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. פירוט מורחב על השימושים המותרים במידע אודותייך ולגבי הצדדים השלישיים שהמידע נגיש להם נמצא בהצהרת הפרטיות שלנו https://bestie.co.il/privacy-policy/, כפי שתתעדכן מעת לעת, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הנך נדרש להתעדכן בשינויים בהצהרת הפרטיות.

7. אבטחת מידע וסודיות:

7.1. המידע שנאסף דרך האתר מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוגנים בטכנולוגיות מתקדמות, אצל ספקי צד ג', בישראל או מחוץ לישראל. אנו פועלים לשמור על פרטיותך ועל אבטחת המידע של משתמשי האתר ונוקטים לשם כך באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט המקובל לאתרים מסוג זה. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהם מאוחסן המידע או מפני חדירות למחשב ושימוש במידע או חשיפתו על ידי גורמים עוינים. כל עוד בסטי נוקטת אמצעי אבטחה סבירים ומקובלים, לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בסטי ו/או מי מטעמה.

7.2. באחריותך לנקוט אמצעי הגנה הולמים מפני חדירת וירוסים או נוזקות אחרות למכשיר באמצעותו מתבצעת הגלישה לאתר. בנוסף הנך נדרש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים ביחס להודאות דואר אלקטרוניות אשר עשויות להכיל קישור לאתרים מתחזים.

8. הפסקת השירותים:

אנו רשאים לשנות ו/או להפסיק באופן קבוע ו/או לזמן מוגבל, את שירותי האתר, כולם או חלקם. בתלות בנסיבות ההפסקה, נשתדל לתת הודעה מראש על שינוי מהותי בשירותי האתר, באמצעות האתר.

9. אחריות ושיפוי:

9.1. בסטי עשויה מפעם לפעם לבצע שדרוגים ו/או עדכונים ו/או שינויים של האתר והשירותים. אישור תנאי השימוש מהווה את הסכמתך לשדרוג ו/או שינוי אוטומטי כאמור. תנאי שימוש אלו יחולו על כל גרסה משודרגת ו/או מעודכנת. בסטי אינה מתחייבת לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעול האתר. יחד עם זאת, תוכל לפנות בכל עת לבסטי ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

9.2. קבלת השירותים באתר ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגים שאינם נמצאים תמיד בשליטת בסטי, כמו למשל זמינות ותקינות רשת האינטרנט וציוד הקצה שברשותך.

9.3. השירותים הניתנים באתר, מוצעים לך כמות שהם (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS-AVAILABLE”"),  ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת.

9.4. באתר מצויים תכנים וקישורים לאתרים אחרים. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לבסטי ("אתרי צד ג'"), אין לבסטי כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. בסטי אינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' וכניסתך לאתרי צד ג' המקושרים באמצעות הקישורים המצויים באתר היא באחריותך המלאה. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' המוצבים באתר כאישור, המלצה או העדפה על-ידי בסטי לאותם אתרים צד ג', למפעילי אותם אתרי צד ג' או למוצרים המוצגים בהם.

9.5. ככל ששירות כלשהו ניתן על-ידי צד שלישי, לרבות המוכרים, לא תישא בסטי באחריות בגין רמת השירות, טיב השירות, תקינות השירות וכל עניין אחר בקשר עם השירות עצמו, ועליך לפנות ישירות לצד השלישי עמו התקשרת בכל טענה לעניין השירות המסופק.

9.6. אתה האחראי הבלעדי לאופן השימוש בשירותים הניתנים לך במסגרת האתר.

9.7. בסטי אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יופסקו, ייקטעו, או שיהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תוכנות זדוניות, ווירוסים, כשלים או תקלות אחרות והכל- בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצלה או אצל מי מטעמה.

9.8. בסטי לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או חסרון כיס העלולים להיגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או לצד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירותים, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירותים ו/או הופעלו בשל השימוש בשירותים לרבות כל נזק תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בשירותים  ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש – תהא עילת התביעה אשר תהא, אפילו אם בסטי קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו.

אתה מתחייב לשפות את בסטי, וכל מי מטעמה לרבות הספקים, בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרם למי מהם בגין דרישת תשלום פיצוי כלשהוא ו/או תביעה ולרבות הוצאות שכ"ט עו"ד בקשר עם הפרת הוראות תנאי שימוש אלה או הפרת הוראת הדין או עקב פגיעה בזכויותיו של צד שלישי כלשהוא אגב השימוש באתר.

10. שונות:

10.1. השימוש בשירותים הינו לצרכים פרטיים ולא למטרות מסחריות.

10.2. השימוש באתר ובשירותים כפוף לחוקי מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו בלבד.

10.3. תנאי השימוש מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

10.4. כל השתהות של בסטי בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של בסטי על זכות כאמור.

10.5. בסטי אינה יכולה להתאים את השירות ותנאי השימוש לעיל למדינות זרות ולחוקיהן. אם אינך תושב או אזרח מדינת ישראל, עליך לבדוק אם תנאי שימוש אלה תואמים את חוקי המדינה הזרה החלים עליך. הפרה של דיני המדינה הזרה היא באחריותך בלבד ולבסטי לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

10.6. במקרה של סתירה בין האמור באתר לבין רישומי בסטי, יגבר האמור ברישומי בסטי. כל הרישומים ברישומי בסטי ובמערכותיה ישמשו הוכחה לכאורה לכל פרטיהם, והעתקים של רישומים אלה, כשהם מאושרים על ידי בסטי, ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם של הרישומים הנ"ל ולנכונות הפרטים הרשומים בהם. "רישומי בסטי" הם כל ספר, פנקס, מסמך, דף חשבון וכיוצא באלה, וכן כל אמצעי אחסון נתונים לצורכי מחשבים, וכל אמצעי אחר לאחסון נתונים. "רישומים" – כל הצגה של מילים, ספרות, סימנים ונתונים אחרים, תהיה דרך ההצגה אשר תהיה.

11. יצירת קשר- שירות לקוחות:

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו: בסטי פרייס בע"מ כתובת דוא"ל:[email protected]

אנו מאחלים לך שימוש מהנה!